Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

............................ WEB SİTESİ YAZILIM, UYGULAMA VB. BAKIM VE GÜNCELLEME SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 - TARAFLAR

Sözleşmede hizmeti veren PisiSoft Technology PisiSoft olarak anılacaktır. Hizmeti alan firma MÜŞTERİ olarak anılacaktır.

 

Madde 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İş bu sözleşmenin konusu, kapsamı ayrıntılı olarak sözleşme ekinde belirtilen hizmetlerin, belirlenen şartlar dahilinde, MÜŞTERİ'ye sunulmasına ilişkin temel esasları belirlemektedir.

Bu sözleşme ile PisiSoft , MÜŞTERİ içeriği sözleşme eklerinde detaylı olarak bahis olunan hizmetleri, yazılı hizmet bedelleri karşılığında temin etmeyi, MÜŞTERİ ise iş bu sözleşmede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesini kapsamaktadır.

 

Madde 3 - HİZMET PAKETİ TÜRÜ (BAKIM ANLAŞMASI TÜRÜ

İçeriği EK-I’de detaylı olarak bahis olunan PisiSoft tarafından MÜŞTERİ’ye sunulan hizmet şeklidir.

 

Madde 4 - EKLER ve TANIMLAMALAR

Sözleşme kapsamındaki iş ve hizmetine ilişkin, PisiSoft’un tabi olduğu, mevcut ve ileride yürürlüğe konulacak, Kanun, Tüzük, Yönetmelik esaslar ve benzeri konuya ilişkin hukuki düzenlemeler, sözleşmenin ayrılmaz parçası olup, eklerde yer alan hükümler sözleşme hükümlerine aykırılık teşkil etmeyecektir. Sözleşmede yer alan hükümler ile eklerde yer alan hükümler arasında uyuşmazlık söz konusu olduğunda sözleşmede yer alan hükümler öncelikle esas alınacaktır.

 

EK-I :Kapsamı detaylı olarak belirlenmiş hizmet paketi türü.

 

EK-II : Ödeme Şartname

 

Sözleşmede kullanılacak tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

Hizmetler : Sözleşme gereğince PisiSoft tarafından MÜŞTERİ’ye verilecek tüm hizmetleri kapsamaktadır.

 

Taraflar : PisiSoft ve MÜŞTERİ

 

Gün : Aksi belirtilmedikçe Takvim günü olarak nitelendirilmiştir.

 

Madde 5 - SÖZLEŞME SÜRESİ

İş bu sözleşmenin süresi sözleşme ve eklerinin imzalandığı tarihten itibaren ...... (......) gün/ay/yıl dır.

 

Sözleşmenin hitamından en az 1 (bir) ay öncesinden taraflar biraya gelerek, sözleşme koşullarını yeniden gözden geçirerek, sözleşmeyi uzatma ve bitirme koşullarını görüşürler. (Süre uzatılmasına ilişkin görüşmeler en az 1 (bir) ay öncesinden başlayacak ve o ay içinde sonuçlanacaktır. Taraflarca mutabık kalınması halinde sözleşme, belirlenen şartlalar çerçevesince ...  gün/ay/yıl dönem için uzatılabilir.

 

Sözleşmenin Yürürlük Tarihi: Başlangıç Tarihi: ...../...../20.... , Bitiş Tarihi : ...../...../20....

 

Madde 6 - PİSİSOFT'UN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

PisiSoft, bu sözleşme kapsamında, kapsamı ayrıntılı verilen hizmetler ile yine sözleşme ekinde EK-I kapsamında belirlenen şartlarda ve bedellerde vereceğini ve sistemin sürekliliğini sağlayacağını taahhüt etmektedir.

 

PisiSoft, MÜŞTERİ iş bu sözleşme ekinde ayrıntılı olarak belirtilen hizmetler için belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla ekte belirlenen kapsam ve ücret dışında herhangi bir ek ücret talep etmeyecektir.

 

PisiSoft sözleşme ekinde belirtilen hizmetler dışında oluşacak olan mevcut iş ile ilgili yükümlülükleri ücretlendirme hakkına sahiptir.

 

PisiSoft, yapılacak her türlü çalışmada MÜŞTERİ veri kayıplarına karşı gerekli tedbirleri alacak yedekleri hizmeti alan firmanın sunucusunda tutacaktır.

 

PisiSoft, MÜŞTERİ’ye ait veri yada bilgiyi gizlilik çerçevesince koruyacaktır.

 

Madde 7 - MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI

MÜŞTERİ, sözleşmenin başlamasıyla beraber, PisiSoft‘un sözleşmede bahsi geçen firma web sitesi yazılımını kuracağı sunucuyu sorunsuz hazırlamak ve alt hesap panel giriş bilgilerini vermekle yükümlüdür.

 

MÜŞTERİ bu sözleşme yükümlülüklerini yerine getirme amacına yönelik olarak, PisiSoft Personelinin yapacağı inceleme test ve benzeri hizmetlerin yerine getirilmesinde azami kolaylığı gösterecek, donanım ve yazılım ürünlerine gerekli izin ve uygun şartları sağlayacaktır.

 

MÜŞTERİ, PisiSoft'unyapacağı çalışmalarda tam yetki verecektir.

 

MÜŞTERİ, PisiSoft dışında üçüncü şahısların sözleşme kapsamına dahil her türlü yazılım FTP ve SQL ve benzeri veri alanlarına müdahale edilmesine imkan vermeyecek, yazılı izin olmadan yapılacak bu tür müdahaleler Sözleşmenin 8. maddesinde yer alan “SÖZLEŞME KAPSAM DIŞI İŞLEMLER” olarak nitelendirilecek olup, ortaya çıkacak zarar ve ziyandan PisiSoft sorumlu tutulmayacaktır.

 

MÜŞTERİ sözleşme gereği üzerine düşen vecibeleri yerine getirerek, ödemeleri sözleşme eklerinde belirlenen ödeme tablosuna uygun olarak yapacaktır.

 

MÜŞTERİ, sözleşme süresi boyunca, PisiSoft'unonayını almadan, FTP ve SQL ve benzeri alanlarında değişiklik yapamayacaktır. Yapılacak her türlü değişikliği PisiSoft’a önceden bildirilecektir. (FTP alanı, SQL alanı, vs.)

 

MÜŞTERİ, sözleşme süresince her türlü değişikliği ivedilikle PisiSoft‘a bildirecektir.

 

Madde 8 - SÖZLEŞME KAPSAMI DIŞI İŞLEMLER

Bu protokolde ve eklerinde bahsedilen yükümlülükler dışında kalan ve aşağıda maddeler halinde yazılı bulunan işlemler sözleşme kapsamı dışındadır. Kapsam dışı işlemler MÜŞTERİ onayı ile ücreti karşılığında yapılır.

 

Ani voltaj değişiklikleri, doğal felaketler ve yangın, kısa devre yapabilecek türdeki bağlantı ve sorunlardan dolayı sitenin HOST firması tarafından işletilemez hale gelmesinden dolayı oluşacak sorunlar,

 

SQL, FTP veya HOST hesabının PisiSoft’a yazılı olarak haber verilmeden bulunduğu yerden başka yere taşınması veya bunlara erişimi sağlayan kullanıcı hesapları ve şifrelerinin değiştirilmesi sonucu oluşacak problemlerin giderilmesi,

 

PisiSoft dışındaki özel/tüzel kişilerin EK’lerde yer alan FTP ve SQL alanlarına müdahalesi,

 

Henüz Anti –virüs programı bulunmayan, onarılmayan, virüs ve virüslerin yarattığı problemlerin giderilmesi,

 

Lisansız yazılım yüklenmesi veya kullanılması,

 

Sözleşme eklerinde tanımlanan donanım veya yazılımların başka özel/tüzel kuruluşa devredilmesi, devredilen donanım ve yazılım ürününü kapsam dışına taşır.

 

MÜŞTERİ’ye ait ve EK’lerde kayıtlı donanım veya yazılım ürünlerinin üretici firmaların bu ürünlere desteğini kesmesi yada çıkabilecek sorunlara problemlerin çözümü noktasında , sorunlara karşı destek vermemesi,

 

Sözleşme ve EK’ lerinde belirtilen mesai saatleri dışında hizmet istenmesi,

 

Kullanıcıların EK’ lerde yer alan yazılım ürünlerine gerekli özeni göstermemesi (arıza ve hataların geç bildirilmesi, sorun yaratabilecek veya kullanıcıları ilgilendirmeyen bölümlerin bilinçli veya bilinçsiz kullanımı vb...)

 

Madde 9 - SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA FESHİ

Tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları sözleşme bitiş tarihinden önce fes edemezler.

 

PisiSoft ve MÜŞTERİ'ninsöz konusu protokolde üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, vecibelerini yerine getirmeyen tarafa diğer taraf, söz konusu yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve varsa aksaklıkların 1(bir) ay içinde giderilmesini, aksi taktirde sözleşmenin fesih olunacağı durumunu yazı ile bildirir. Durumun düzeltilmemesi halinde, ihbarın karşı tarafa tebliğ tarihinden itibaren geçen 1(bir ) aylık süre sonunda sözleşme sona ermiş sayılır.

 

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafın MÜŞTERİ olması durumunda,

 

Toplam hizmet bedelinin aylık olarak hesaplanıp, PisiSoft protokolün sona erdiği tarihten itibaren, kalan döneme ait bedeli PisiSoft’a sözleşme sona erdiğinde, sözleşmenin feshinden önceki döneme ait borcu var ise bununla birlikte peşin olarak ödeme yapılır

 

Madde 10 - İSTİSNAİ DURUMLAR

Aşağıda belirtilen hallerden birinin gerçekleşmesi halinde, taraflar sözleşmede belirtilen sorumluluklarını yerine getiremezler. Ancak etkilenen taraf diğer tarafı sebebin oluştuğu tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yazı ile ve bu sözleşmenin ilgili maddesinde yazılı tebliğ ve ihbar usullerine uygun olarak haberdar edeceklerdir.

 

Savaş ,grev ve lokavt halleri, deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık, yangın vs..

 

T.C Kanunlarında ve gümrük mevzuatında değişiklik ile hükümet tarafından çıkarılacak kanun veya kanun hükmünde kararnameler, devletleştirmeler,

 

Kara, hava, deniz trafiğinin kesilmesi, doğal afetler,

 

Madde 11 - SORUMLULUK

İş bu protokol uyarınca verilecek servisler, T.C Kanunlarına tabi olacaktır. MÜŞTERİ, vermekte olduğu hizmetlerin içeriği, niteliği, sunuş biçimi ile MÜŞTERİ sisteminde meydana gelebilecek PisiSoft’un kusurundan kaynaklanmayan arıza ve kesintiden dolayı ortaya çıkabilecek veya üçüncü şahıslarca açılacak her türlü dava, zarar ve ziyan taleplerine karşı sorumlu olacak, PisiSoft bu kabil dava, şikayet ve benzeri konulara taraf ve muhatap olmayacaktır.

 

PisiSoft bu protokolün kapsamı içindeki servislerin verilmesi ile ilgili olarak, MÜŞTERİ'ye sağladığı her türlü hizmette kendisinden kaynaklanmayan meydana gelebilecek arıza, hata ve duraksamalardan dolayı MÜŞTERİ’nin ve kullanıcılarının maruz kalabileceği zarar, ziyan ve her ne suretle olursa olsun sonuç olarak vaki olabilecek zarar ve ziyandan sorumlu değildir.

 

Madde 12 - FİYAT ve ÖDEMELER

Fiyat ve Ödemeler Sözleşme eki olan EK-II’de belirlenen bedeller karşılığında yapılacaktır.

 

Madde 13 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir ve bu sözleşme ile ilgili her türlü anlaşmazlıklar, Bodrum Mahkemelerinde ve İcra dairelerinde çözülecektir. Bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, tüketicilerin sözleşme ile sınırlandırılamayacak veya yok edilemeyecek nitelikteki yasal haklarını etkilemez.

 

Madde 14 - EKLER

İş bu sözleşmenin ekleri ve sözleşme dahilindeki hizmetler için yapılmış ve yapılabilecek her türlü protokol sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılır.

 

Madde 15 - KAPANIŞ

İş bu sözleşme .... (.....) sayfa, 15 ana maddeden ve 3 ekten ibaret olup, taraflar arasında ekleri ile birlikte iki (2) nüsha olarak tanzim edilmiş ve ...../...../20.... tarihinde imzalanarak teati edilmiştir.

 

 

 

İMZA ALANI

 

 

 

EK-I :Kapsamı detaylı olarak belirlenmiş hizmet paketi türü.

 

EK-II :Ödeme Şartname.

 

EK-III: Tarafların resmi bilgileri

 

Ek I - Hizmet Türü ve/veya Açıklama

Proje uygulaması android ve IOS dillerinde ayrı ayrı olacak olup, uygulamanın tüm sürümlerle tam uyumlu olması sağlanacaktır.

 

Responsive, ve dataları kontrol edebilecek admin kontrol paneli olacaktır

 

Mobil tasarım responsive bootstrap dizayn olacaktır

 

Uygulama için temiz, sade ve göze hitap eden tasarım seçilecek olup, tüm kullanıcıların rahatlıkla kullanabileceği anlaşılabilir içeriklere sahip olacaktır.

 

Uygulamanın sözleşme süresi boyunca tespit edilen PisiSoft kaynaklı tüm yazılımsal ve tasarımsal hataların düzeltmeleri yapılacaktır (Bugfix)

 

Yazılımın kök yapısına etki etmeyen tüm yazılımsal değişiklikler uygulanacaktır ( kök değişiklikler için ayrıca konuşulacaktır.)

 

Uygulama kullanıcı server’larında barındırıldığı takdirde uygulama kurulumu sonrasında PisiSoft hiçbir sorumluluk kabul etmez. PisiSoft server’larında barındırıldığında sözleşme süresi boyunca Server bakımı ve Server yükseltmelerindeki uygulama kurulumları sağlanacaktır. Bunun aylık maliyeti 50 $ + KDV‘dir. İstenirse PisiSoft tarafından yıllık hosting hizmeti 100 $ + KDV karşılığında verilebilir.

 

Uygulama ile ilgili yapılacak ek fonksiyonlar, değişiklikler ve yeniliklerden oluşabilen ek lisans gereksinimleri kullanıcı tarafından sağlanacaktır. Örneğin SSL sertifikası ücretleri, ücretli özel yazı karakteri, ücretli Google Harita API KEY (bağlantı anahtarı), Server & Hosting maliyetleri, android market ve IOS market ücretleri vb.

 

İleride geliştirilmeye açık olarak HTML SEO altyapı uygulaması sağlanacaktır.

 

Ek II - ÖDEME ŞARTNAME

İş bu sözleşme BEŞ (5) sayfa, 15 ana maddeden ve 3 ekten ibaret olup, taraflar arasında ekleri ile birlikte iki (2) nüsha olarak tanzim edilmiş ve 09/Mayıs/2017 tarihinde imzalanarak teati edilmiştir.

 

Hizmet Toplam Bedel 20.000 TL (yirmi bin türk lirası).

 

Sözleşme imza esnasında 10.000 TL (on bin türk lirası) nakden peşin.

 

Sözleşme bitiş tarihinin son gününde 10.000 TL (on bin türk lirası) nakden peşin.

 

Belirtilen ödeme günlerinden itibaren ödemeyi en geç 3 iş günü içerisinde yapacağını MÜŞTERİ peşin kabul ve taahhüt eder.

 

Ek III - TARAFLARIN RESMİ BİLGİLERİ